بیرون آوردن پرنده از قفس

بیرون آوردن پرنده از قفس

پرندگانی که در خانه نگهداری می شوند گهگاهی برای تحرک بیشتر از قفس بیرون آورده می‌شود، بیرون آوردن پرنده از قفس مشکلاتی ممکن است برای پرنده به وجود آورد، از جمله ترس و پروازهای بی هدف که پرنده خود را به در و دیوار یا لوازم می کوبد. برای همین باید مواردی را رعایت کنید.…

ادامه مطلب