چیدن پرهای پرندگان

روش جدید چیدن پرهای پرندگان

با توجه به پیشرفت علم و شناخت کاملتر انسان نسبت به حیوانات و نحوه زندگی آنها روزانه مقالات و دستورالعملهای جدیدی برای مراقب از حیوانات خانگی در مجامع بین المللی ارائه و تایید می‌گردد. پرندگان از دیرباز به عنوان حیوان خانگی در منازل افراد حضور داشتند همچنین پرندگانی که کمتر شناخته شده (اگزوتیک) هستند جزو…

مشاهده و خرید