نحوه مواجه شدن با مرگ حیوان خانگی

نحوه مواجه شدن با مرگ حیوان خانگی

هیچ چیزی بالاتر از حقیقت نیست. مردم حیوانات خانگی شان را دوست دارند و آنها را عضوی از خانواده در نظر می گیرند. کسانی که حیوان نگه می دارند، روز تولد آنها را جشن می گیرند، به حیواناتشان اعتماد دارند و حتی از آنها عکس می گیرند.پذیرش مرگ و نحوه مواجه شدن با مرگ حیوان…

مشاهده و خرید