تعریف حیوانات خانگی خاص( اگزوتیک)

حیوانات خانگی خاص (اگزوتیک )

تعریف حیوانات خانگی خاص( اگزوتیک) هر حیوان خانگی غیر از سگ و گربه ( که حیوان خانگی تیپیک هستند)، فارغ از اینکه چقدر عجیب ، خاص ، یا متفاوت باشند اگزوتیک نام می گیرند. اما آخرین تعریف ، تعریفی است که برای سهولت در مطالعه و آموزش  حیوانات توافق میکنیم و آنها را در چند…

ادامه مطلب