آشنایی با ماهی پیرانا

آشنایی با ماهی پیرانا

ماهی پیرانا یکی از گونه های بسیار خطرناک و مهاجم آب شیرین است که بصورت گروهی به شکار می پردازند و به هر جنبده ای در رودخانه حمله میکنند و در عرض چند دقیقه اثری از آن به جا نمیگذارند.البته پیرانا شامل زیرمجموعه و گونه های متعددی هست که همه آنها خطرناک نیستند.  وحشی ترین…

آشنایی با دلقک ماهی(Clownfish)

آشنایی با دلقک ماهی(Clownfish)

حتما انیمیشن نمو را دیده اید، یک دلقک ماهی (Clownfish) کوچک که در پی جریاناتی پدر و مادر و خود را گم می کند و به دنبال آنها می‌گردد. نمو یک دلقک ماهی کوچک بود که از طریق صفحه تلویزیون مهمان خانه های ما میشد. دلقک ماهی ها یک آبزی زیبای دریایی است که در…