نژاد اسب: ترکمن

اسب  ترکمن دارای استخوان پیشانی باریک،  صورت کشیده، جدوگاه معلوم ، فاصله دوگوش زیاد، پوست ظریف و موی نرم با گوشها ی نسبتا بلند، کاکل و یال کم پشت ، چشمها دو طرف استخوان صورت، اتصال سر و گردن ظریف ، عضلات گردن ظریف و متناسب و گردن مستقیم،  کمر بلند،  اتصال دم بالا، قلم ها بلند و نسبتا باریک، بخلق بلند نسبتا باریک، شکم آهویی است.

اسب ترکمن دارای قد حدودی 155 سانتیمتر می باشد و در مناطق ترکمنستان و دریای خزر ترکمن صحرا,اصفهان,تهران,خراسان یافت می شود.

همچنین بخوانید: اسب عرب ، اسب کردی ، اسبچه خزر ، اسب تاروبرد